Głosowanie O konkursie Regulamin konkursu

Regulamin plebiscytu
„Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2022 – Nagroda Publiczności”

§ 1
Postanowienia ogólne|

 1. Organizatorem Plebiscytu pt. „Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2022 – Nagroda Publiczności”, zwanego dalej Plebiscytem jest Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, z siedzibą w Krakowie przy ul. Piastowskiej 32, 30-070 Kraków, nr NIP 676-217-83-37, zwany dalej Organizatorem.
 2. Organizator oświadcza, że Plebiscyt nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2094 ze zm.).
§ 2
Ramy organizacyjne Plebiscytu

 1. Plebiscyt jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Plebiscyt będzie trwał od 10.11.2022 r. do 24.11.2022 r.
 3. Plebiscyt obejmuje:
  1. głosowanie w dniach od 10.11.2022 r. do 22.11.2022 r.,
  2. ogłoszenie wyników w dniu 24.11.2022 r.
 4. W Plebiscycie jako głosujący mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane osoby posiadające dostęp do internetu. Udział w Plebiscycie jest dobrowolny.
 5. § 3
  Przebieg plebiscytu

  1. Uczestnikami plebiscytu są finaliści konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2022 organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wyłonieni przez Kapitułę Konkursową.
  2. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej www.lider2022.pl (zwanej dalej jako „strona www”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od godz. 00:01 w dn. 10.11.2022 r. do 23.59 w dn. 22.11.2022 r. na następujących warunkach:
   1. Po kliknięciu przycisku „GŁOSUJ” uczestnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w postaci adresu e-mail oraz adresu IP), potwierdzić zapoznanie się z klauzulą informacyjną (o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) oraz podać swój adres e-mail, na który otrzyma wiadomość z kodem, który należy wprowadzić na stronie głosowania, a następnie można zagłosować poprzez kliknięcie przycisku „GŁOSUJ”.
   2. Jedno kliknięcie to 1 punkt w plebiscycie na daną kandydaturę.
   3. Jedna osoba (z jednego adresu e-mail oraz jednego IP) może głosować raz na dobę na jeden wybrany podmiot.
   4. Konkurs jest anonimowy (dotyczy osób głosujących); osoba głosująca oprócz podania adresu e-mail nie podaje żadnych danych osobowych.
   5. Plebiscyt polega na głosowaniu na konkretną kandydaturę, a o kolejności decyduje suma punktów otrzymanych w wyniku głosowania poprzez stronę www.
   6. W celu dodatkowego zabezpieczenia wiarygodności głosowanie zabezpieczone jest technologią recaptcha oraz systemem zapisującym adresy IP.
  § 4
  Rozstrzygnięcie Plebiscytu i nagrody

  1. Zwycięzcą plebiscytu zostanie podmiot, który do dnia 22.11.2022 r. otrzyma największą liczbę głosów.
  2. W przypadku równej liczby głosów ostateczną decyzję o przyznaniu nagród podejmie Kapituła Konkursowa konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2022.
  3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi dnia 24.11.2022 r. podczas Gali Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2022 i zostanie opublikowane na stronie www.es.malopolska.pl.
  4. Zwycięzca plebiscytu otrzymuje dyplom.
  § 5
  Postanowienia końcowe

  1. Uczestnictwo w Plebiscycie zobowiązuje do przestrzegania Regulaminu Plebiscytu, Regulamin pozostaje do wglądu w okresie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.es.malopolska.pl
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.
  3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
  4. Ewentualne spory, mogące wyniknąć w związku z Plebiscytem będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
  Załącznik nr 1
  Klauzula informacyjna

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 21 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO, informuje się, iż:

  1. administratorem Twoich danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie z siedzibą w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków;
  2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@rops.krakow.pl
  3. Twoje dane osobowe w postaci adresu numeru telefonu oraz adresu IP przetwarzane będą w celu umożliwienia przeprowadzenia Plebiscytu na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 pkt a RODO).
  4. Odbiorcą Twoich danych osobowych będzie Województwo Małopolskie, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie, podmioty, których uprawnienie do dostępu do ww. danych wynika z obowiązujących przepisów, w tym organy sprawujące funkcje nadzoru i kontroli nad realizacją zadań przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, a także podmioty przetwarzające dane osobowe na polecenie Administratora na podstawie zawartych umów (w tym podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane przy działaniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, podmioty świadczące usługi prawnicze oraz usługi pocztowe lub kurierskie);
  5. Twoje dane osobowe będą przechowywane do dnia rozstrzygnięcia Plebiscytu, tj. do 24 listopada 2022 r.;
  6. w granicach określonych przepisami prawa, w tym w szczególności RODO, masz prawo:
   1. dostępu do treści Twoich danych,
   2. do sprostowania Twoich danych,
   3. do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych,
   4. do przenoszenia Twoich danych,
   5. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
   6. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody, oraz
   7. do żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);
  7. masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO;
  8. podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zagłosowania w Plebiscycie;
  9. Twoje dane nie są wykorzystywane przy zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz nie podlegają profilowaniu;
  10. Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
Accessibility
Contrast
Increase Font
Decrease Font